ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN COYOTE, UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP DE AANKOPEN OF HET GEBRUIK VAN DE COYOTE-TERMINAL, DE APPLICATIES OP MOBIELE TELEFOONS EN DE ABONNEMENTEN OP DE COYOTE-SERVICE

 

Versie van 25 mei 2018

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna 'AVV') van de vennootschap COYOTE SYSTEMS BENELUX, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 100 000 euros, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 0810 293 062, met maatschappelijke zetel in Wavre (1300), Avenue Franklin 5 BIS (Belgium), en vertegenwoordigd door haar Voorzitter, in die hoedanigheid met verblijfplaats op de zetel (hierna 'COYOTE SYSTEMSS'), zijn van toepassing op elke aankoop of elk gebruik van de COYOTE-Terminal (hierna gedefinieerd), de applicaties op mobiele telefoons en de abonnementen op de COYOTE-Service.

COYOTE SYSTEMS behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk moment te wijzigen. Die wijzigingen zijn tegenstelbaar zodra ze online geplaatst zijn en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten overeenkomsten. De laatste versie van de AVV is beschikbaar op de COYOTE-Website.

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

 

INLEIDING

COYOTE SYSTEMS ontwikkelt en verkoopt de COYOTE-Service, een rijhulpmiddel in abonnementsvorm, toegankelijk via COYOTE-Terminals en mobiele, geconnecteerde, gegeolokaliseerde en ingebouwde COYOTE-Apps, waardoor het afhankelijk van de versie mogelijk is om de gebruiker, die geabonneerd is op de COYOTE-Service, verkeersinformatie te sturen zoals de geldende snelheidsbeperkingen, gevaarlijke verkeerssituaties (met name de toestand van het wegverkeer en stukken waar vaak ongevallen gebeuren) of gevaarlijke punten, alsook navigatieaanwijzingen voor de COYOTE-Terminals en COYOTE-Apps die van deze functie zijn voorzien. Elk abonnement op de COYOTE-Service, elk gebruik van de COYOTE-Terminal of de COYOTE-Apps houdt volledige en gehele instemming in met deze AVV en met de hierbij gevoegde (Bijlage 4) Licentieovereenkomst Eindgebruiker, die er volwaardig deel van uitmaakt.

 

Inleidend ARTIKEL – DEFINITIES

De hierna gebruikte termen en begrippen hebben in deze AVV de volgende betekenis:

'COYOTE-App(s)': mobiele rijhulpapplicaties voor mobiele telefoonapparatuur die toegang geven tot de COYOTE-Service en die de klant via zijn mobiele telefoon rechtstreeks kan downloaden vanaf de onlineplatformen (Marketplaces) voor mobiele downloads.

'Klant': iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de COYOTE-Service.

'COYOTE-Gegevens': de gegevens die geleverd, geüpload en verwerkt worden door de COYOTE-Terminal, met name de positie van het voertuig (breedtegraad, lengtegraad, snelheid, richting), en de gegevens die doorgestuurd worden door COYOTE SYSTEMS of door de Klant; de COYOTE-Gegevens buiten het Belgische grondgebied kunnen afwijken afhankelijk van de geldende lokale regelgeving.

'Uitrusting van de Klant': de technische en materiële omgeving en toebehoren van de Klant waar de COYOTE-Terminal onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant zal worden geïnstalleerd en gebruikt. De Uitrusting van de Klant bestaat uit het voertuig van de Klant alsook alle ingebouwde apparatuur, waaronder het elektronische en IT-materiaal waarmee vermeld voertuig kan worden uitgerust.

'Abonnementsformulier': de webpagina op de COYOTE-Website waar de Klant zich kan abonneren op de COYOTE-Service volgens de aangeboden Abonnementsformules.

'Abonnementsformules': de abonnementsvoorwaarden en -prijzen van de COYOTE-Service, afhankelijk van de COYOTE-Terminals, opgenomen in Bijlage 1.

'Mijn Account': de onlinezone waartoe de Klant toegang heeft via een specifieke rubriek op de COYOTE-Website en waar de Klant zijn abonnementsaccount kan beheren en onder andere zijn facturen kan raadplegen.

'Gratis Proefperiode': indien voorgesteld in het aanbod van COYOTE is dit de periode volgend op de eerste inbedrijfstelling van de COYOTE-Terminal of de aanmaak van een gebruikersaccount in de COYOTE-App gedurende dewelke de Klant gratis gebruik mag maken van de COYOTE-Service volgens de voorwaarden bepaald in de hierbij gevoegde Bijlage 1.

'COYOTE-Service': het geheel van diensten, geleverd door COYOTE SYSTEMS met de COYOTE-Terminal of met het oog op het gebruik ervan of toegankelijk via de COYOTE-App op de mobiele telefoon, in overeenstemming met deze AVV en met de hierbij gevoegde Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker ('LVE').

'COYOTE-Website': de website beheerd door COYOTE SYSTEMS en toegankelijk op het adres https://www.coyotesystems.be/nl/

'COYOTE-Terminal' of 'COYOTE-Terminals': de elektronische uitrusting of uitrustingen die worden verkocht door COYOTE SYSTEMS (rechtstreeks of onrechtstreeks) en die toegang geven tot de COYOTE-Service (behalve de COYOTE-App) zoals beschreven op de COYOTE-Website. De COYOTE-Terminal is een gps-toestel dat via gsm communiceert.

 

DEEL EEN – ABONNEMENT OP DE COYOTE-SERVICE

ARTIKEL 1 – ABONNEMENT OP DE COYOTE-SERVICE

Een abonnement dat bij inschrijving of hernieuwing is betaald, wordt niet terugbetaald, om welke reden ook, onverminderd het herroepingsrecht van de consument.

1.1 Voorstelling van de abonnementen op de COYOTE-Service

Het abonnement op de COYOTE-Service houdt in dat de Klant een keuze maakt uit een van de beschikbare Abonnementsformules, beschreven in Bijlage 1.

1.2 Einde van de Gratis Proefperiode

Als er niet wordt ingeschreven of betaald voor een van de Abonnementsformules, wordt de COYOTE-Terminal automatisch onbruikbaar.

1.3 Grondgebied

Het abonnement op de COYOTE-Service geldt voor België. In sommige landen zijn Rijhulpmiddelen verboden; de Klant moet de geldende wetgeving ter zake naleven en is als enige aansprakelijk voor het gebruik ervan in naleving van de wetgeving.

 

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING VAN DE COYOTE-SERVICE

De COYOTE-Service wordt via elektronische weg verstrekt op de COYOTE-Terminal of via de COYOTE-App en bestaat uit meldingen over permanent of tijdelijk gevaarlijke situaties.

2.1 Verwante diensten

Afhankelijk van de gekozen COYOTE-Terminal en het type abonnement worden gratis een aantal aanvullende diensten voorgesteld.

 

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT COYOTE-SERVICE

Wat het abonnement op de COYOTE-Service betreft, heeft de Klant-consument, na de Gratis Proefperiode indien aangeboden bij de COYOTE-Terminal, een herroepingsrecht gedurende 14 (veertien) dagen, te rekenen vanaf de datum van inschrijving op de abonnementsovereenkomst voor de COYOTE-Service door de consument.

Als de Klant de uitvoering van de COYOTE-Service wil laten aanvangen vóór het aflopen van de herroepingstermijn, kan hij COYOTE SYSTEMS hier uitdrukkelijk om verzoeken door de aanvang van de COYOTE-Service te accepteren.

De Klant kan in elk geval zijn herroepingsrecht uitoefenen, zonder opgave van redenen, door het hierbij gevoegde formulier (Bijlage 3) of een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige verklaring van zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst te bezorgen aan COYOTE SYSTEMS BENELUX, Stop Abo, 5b avenue Franklin 1300 WAVRE of aan het volgende e-mailadres: stopabo@coyotesystems.be, of telefonisch op 070.211.225 (0,34 cent per minuut + de kosten van de mobiele telefoon), tegen betaling van de COYOTE-Service die geleverd werd tussen de activeringsdatum en de datum van kennisgeving van de beslissing tot herroeping.

COYOTE SYSTEMS betaalt het in deze omstandigheden te veel betaalde bedrag terug pro rata temporis van het effectieve gebruik. COYOTE SYSTEMS verricht die terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat de consument gebruikte bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten meebrengt voor de consument.

Met dat doel geeft de consument COYOTE SYSTEMS uitdrukkelijk de toestemming om zijn bankgegevens te bewaren gedurende de herroepingstermijn en langer indien er geen herroeping plaatsvindt (zie Artikel 13 hierna).

 

DEEL TWEE – COYOTE-TERMINAL EN -APPLICATIE

 

ARTIKEL 4 – COYOTE-TERMINAL, COYOTE-APPLICATIE EN ACTIVERING VAN DE ACCOUNT

4.1 De COYOTE-Terminal bevat een simkaart zonder toegewezen telefoonnummer, waardoor gegevens kunnen worden doorgegeven tussen de COYOTE-Terminal en de computerservers van COYOTE SYSTEMS. De aan de Klant bezorgde simkaart is eigendom van COYOTE SYSTEMS. De Klant verbindt zich ertoe de simkaart niet te kopiëren, te verkopen, over te dragen, te verduisteren, te verhuren, te vernietigen of te beschadigen gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst wordt de simkaart door COYOTE SYSTEMS gedeactiveerd.

Om de COYOTE-Terminal te gebruiken moet de Klant zijn account activeren bij COYOTE SYSTEMS en een Abonnementsformule nemen.

Voor de Terminals 'COYOTE NAV' en 'COYOTE NAV+' zijn de cartografie en de geolocatie beschikbaar zodra de uitrusting in bedrijf wordt gesteld (zie Bijlage 1).

Voor de andere COYOTE-Terminals zijn de COYOTE-Terminal, de cartografie en de geolocatie niet meer bruikbaar na het verstrijken van de Gratis Proefperiode zonder abonnement als er niet wordt ingeschreven of betaald voor het abonnement (zie Bijlage 1).

COYOTE SYSTEMS deelt de Klant via e-mail mee dat zijn account en logingegevens geactiveerd zijn.

COYOTE SYSTEMS stelt op de COYOTE-Website een zone 'Mijn Account' ter beschikking van de Klant, waar hij de status van zijn abonnement kan beheren en bekijken.

De activeringstermijn van de Service is afhankelijk van de snelheid van de providers van mobiele telefonie. COYOTE SYSTEMS is hiervoor niet verantwoordelijk.

De Klant moet zich ervan vergewissen dat zijn Uitrusting, installatie, gebruik en onderhoud in overeenstemming zijn met de voorschriften van de autofabrikanten.

 

4.2 COYOTE-App

De COYOTE-App is een applicatie die kan worden gedownload van op elk verkoopplatform voor mobiel internet en die los van COYOTE SYSTEMS wordt aangeboden.

Voor de werking van de COYOTE-App moet een abonnement worden genomen op de COYOTE-Service. Dit kan op de COYOTE-Website of het verkoopplatform voor mobiel internet.

Als de Klant op de COYOTE-Service inschrijft via het verkoopplatform voor mobiel internet, dan gelden de door dat platform gehanteerde voorwaarden.

De COYOTE-App geeft iedere eigenaar van een COYOTE-Terminal gratis toegang tot de COYOTE-Service door het intoetsen van zijn logingegevens (e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord), op voorwaarde dat de Klant zijn abonnement heeft betaald.

Voor het downloaden en het functioneren van de COYOTE-App is de toegang tot en het doorgeven van bepaalde gegevens nodig, zoals uw gps-coördinaten, om onze diensten naar behoren te kunnen leveren; de gegevens van uw simkaart (aanwezigheid en kaartnummer) en de IMSI. De App werkt ook met spraakherkenning zodat u hierdoor rechtstreeks toegang krijgt tot uw contacten. U krijgt toegang tot uw contacten zodat u de navigatie naar uw contactpersoon kunt opstarten. De spraakgegevens en contactpersonen worden niet opgeslagen.

Android kan ook vragen (optie) om toegang te krijgen tot de Coyote Overlay.

 

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT COYOTE-TERMINAL EN -APPLICATIE

5.1 COYOTE-Terminal. Voor elke rechtstreekse aankoop van een COYOTE-Terminal bij COYOTE SYSTEMS krachtens een overeenkomst van verkoop of afstand, heeft de Klant-consument een herroepingsrecht gedurende 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de COYOTE-Terminal door de consument.

De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen, zonder opgave van redenen, door het hierbij gevoegde formulier (Bijlage 2) of een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige verklaring van zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst te bezorgen aan COYOTE SYSTEMS BENELUX, Service Rétractation, PUBLIDISPATCH - STACI PB2, 6 rue Désir Prévost, 91070 Bondoufle, Frankrijk, in voorkomend geval samen met de COYOTE-Terminal in perfecte staat en in zijn oorspronkelijke verpakking, plus alle toebehoren, handleidingen en documentatie.

De retourkosten zijn ten laste van de Klant.

COYOTE SYSTEMS betaalt alle van de Klant-consument ontvangen betalingen terug, indien van toepassing met inbegrip van de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen de veertien dagen volgend op de dag waarop het door de consument in kennis is gesteld van de beslissing tot herroeping van de overeenkomst. COYOTE SYSTEMS verricht die terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat de consument gebruikte bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten meebrengt voor de consument.

Met dat doel geeft de consument COYOTE SYSTEMS uitdrukkelijk de toestemming om zijn bankgegevens gedurende de herroepingstermijn te bewaren.

COYOTE SYSTEMS betaalt de bijkomende kosten niet terug indien de Klant-consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkopere standaardleveringswijze voorgesteld door COYOTE SYSTEMS.

COYOTE SYSTEMS schort de terugbetaling op totdat het de goederen teruggekregen heeft of totdat de Klant-consument een bewijs heeft bezorgd dat hij de goederen verzonden heeft, naargelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant-consument stuurt de goederen onverwijld en uiterlijk veertien dagen na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping van de Overeenkomst terug naar COYOTE SYSTEMS op hogervermeld adres.

 

5.2 COYOTE-App

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend volgens de voorwaarden beschreven in artikel 3 hierboven.

 

DEEL DRIE – VARIA

ARTIKEL 6 – KLANTGEGEVENS

De Klant verbindt zich ertoe om COYOTE SYSTEMS juiste informatie (adres en bankgegevens) te geven en COYOTE SYSTEMS zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van die informatie.

In het bijzonder verbindt de Klant zich ertoe om, in het geval van een automatische domiciliëring, zijn bankgegevens of bankkaartnummer bij te werken voor de 20e van de lopende maand via de post en er alle nodige bewijsstukken aan toe te voegen, zodat COYOTE SYSTEMS het SEPA-domiciliëringsmandaat kan bijwerken.

VOOR ELK ABONNEMENT VAN MEER DAN EEN MAAND DAT VIA EEN MAANDELIJKS INCASSO WORDT BETAALD, AANVAARDT DE KLANT UITDRUKKELIJK DAT COYOTE SYSTEMS ZIJN GEGEVENS BEWAART TENEINDE DIE OVERSCHRIJVINGEN MOGELIJK TE MAKEN.

De Klant verbindt zich ertoe om zijn gegevens (naam, voornaam, Klantnummer) in alle briefwisseling aan COYOTE SYSTEMS mee te delen met het oog op authenticatie en verwerking van zijn aanvragen. Aanvragen die niet volledig zijn, worden door COYOTE SYSTEMS niet verwerkt.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1 Naleving van de voorschriften

De Klant verbindt zich ertoe om alle voorschriften met betrekking tot de configuratie en het gebruik van de COYOTE-Terminal na te leven en de documentatie te raadplegen zodra dat nodig is.

De Klant is als enige aansprakelijk voor een verkeerde configuratie of een verkeerd gebruik van de COYOTE-Terminal.

Voor zover nodig is de documentatie van de COYOTE-Terminal beschikbaar op de COYOTE-Website.

7.2 Betaling van het abonnement

De Klant is verplicht om de prijs van de COYOTE-Terminal en zijn abonnement correct te betalen.

De Klant kan zijn zone 'Mijn Account' raadplegen en er kennis nemen van alle nieuwe berichten en informatie afkomstig van COYOTE SYSTEMS. hij er ook de maandelijkse facturen van COYOTE SYSTEMS raadplegen voor de maandelijks afgeschreven betalingen.

COYOTE SYSTEMS behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief voor elke nieuwe contractuele periode te wijzigen. COYOTE SYSTEMS brengt de Klant in dat geval minstens 1 (een) maand voor het einde van de lopende contractuele periode op de hoogte van de tariefverhoging. Het staat de Klant vrij om het nieuwe tarief te aanvaarden of te weigeren. Als hij het aanvaardt, geldt het nieuwe tarief voor de nieuwe contractuele periode. Als hij het weigert, wordt de Overeenkomst aan het einde van de lopende contractuele periode opgezegd.

Bij betalingsincidenten is de Klant verplicht om de hierdoor voor COYOTE SYSTEMS ontstane bankkosten terug te betalen, alsook alle verwijlinteresten te rekenen vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur.

7.3 Updates

COYOTE SYSTEMS kan de in de COYOTE-Terminal ingebouwde software op afstand updaten overeenkomstig de bepalingen van de in Bijlage 4 bijgevoegde Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker.

In het algemeen behoudt COYOTE SYSTEMS zich de mogelijkheid voor om de technische specificaties van de COYOTE-Terminal en de COYOTE-Service alsook de communicatietechnologie die wordt gebruikt voor de COYOTE-Service naar eigen inzicht en op eigen kosten aan te passen.

Ook zorgt COYOTE SYSTEMS ervoor dat de COYOTE-Terminal en -Service aan veranderende wetgeving worden aangepast, zodat ze in overeenstemming blijven met de regelgeving en/of de wensen van de overheid.

Deze aanpassingen mogen niet door de Klant worden ingeroepen als redenen om de COYOTE-Service op te zeggen.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN COYOTE SYSTEMS

COYOTE SYSTEMS verbindt zich ertoe de goede werking van het COYOTE-System te verzekeren en de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit en kwaliteit van de Service te behouden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de werking van de COYOTE-Service onder meer afhangt van technologieën die zijn ontwikkeld en worden geëxploiteerd door derden waarover COYOTE SYSTEMS geen zeggenschap heeft. Zo is COYOTE SYSTEMS niet verplicht om de COYOTE-Service te verzekeren in geval van storing op het gsm- of gps-netwerk, of in gevallen van overmacht zoals stakingen, slechte weersomstandigheden, oorlog, embargo's, storingen op het stroomnet, het internet, bij satellieten en niet-nakoming van hun verbintenissen door providers van mobiele telefonie.

De COYOTE-Service kan ook tijdelijk onbeschikbaar zijn op instructie of vordering van de overheid.

De Klant verklaart er zich bewust van te zijn dat de netwerken voor mobiele data (2G, 3G, 4G ...) van de providers van mobiele telefonie permanent evolueren en dat er zones zijn met weinig of geen ontvangst voor gps-signalen (tunnels, canyoneffect in de stad en in de bergen) en dat bepaalde zones van het grondgebied dus mogelijk niet gedekt zijn door deze netwerken, met een verstoorde toegang tot de COYOTE-Service tot gevolg.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

COYOTE SYSTEMS kan niet aansprakelijk worden gesteld als de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan de Klant of aan omstandigheden buiten de wil van COYOTE SYSTEMS zoals hierna opgesomd.

Bovendien verklaart de Klant zich er bewust van te zijn dat de werking van de COYOTE-Service gedeeltelijk berust op de gegevens die aan COYOTE SYSTEMS worden bezorgd door de Klanten en door derde-medecontractanten, met name wat betreft het aangeven van snelheidsbeperkingen en andere regels uit de Wegcode. Daarom kan COYOTE SYSTEMS niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die door de Klanten of derden wordt aangeleverd onvolledig, verouderd of foutief is.

Het gebruik van de COYOTE-Terminal ontslaat de Klant op geen enkele wijze van zijn verplichting om de verkeerswetgeving nauwgezet na te leven. De Klant erkent dat de COYOTE-Terminal het naleven van de Wegcode niet vervangt en dat COYOTE SYSTEMS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele overtredingen door de Klant.

COYOTE SYSTEMS kan dus in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van eventuele onrechtstreekse schade geleden door de Klant bij het gebruik van de COYOTE-Service, waaronder exploitatieverlies en commerciële schade en meer in het algemeen alle schade die niet uitsluitend en rechtstreeks het resultaat is van een tekortkoming van COYOTE SYSTEMS.

In elk geval kan de aansprakelijkheid van COYOTE SYSTEMS volgens de Overeenkomst niet hoger zijn dan de in de laatste 12 (twaalf) maanden door de Klant gestorte sommen.

ARTIKEL 10 – KLANTENSERVICE

10.1 Telefonische klantenservice

COYOTE SYSTEMS biedt de Klant telefonische bijstand (hotline) op het nummer: 070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel).

10.2 Online klantenservice (technische vragen, after sales, uitvoering overeenkomst)

COYOTE SYSTEMS biedt de Klant gratis (behalve eventuele verbindingskosten voor internet) online bijstand op volgend adres: https://www.coyotesystems.be/nl/contact-be-nl.html of op het nummer 070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel).

10.3 Geschillen

Met problemen kan de Klant terecht bij een van de adviseurs van de bijstandsdienst om in der minne een oplossing te vinden.

Elke klacht, elk geschil of elk terugbetalingsverzoek moet om geldig te zijn en in aanmerking te komen van de nodige bewijsstukken vergezeld zijn. COYOTE SYSTEMS verbindt zich ertoe om op alle klachten, geschillen of terugbetalingsverzoeken een antwoord te bieden binnen 30 (dertig) werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst ervan.

 

ARTIKEL 11 – SOFTWARE

Het gebruik van de ingebouwde software van de COYOTE-Terminal is onderworpen aan aanvaarding door de Klant van de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker in Bijlage 2.


ARTIKEL 12 – WETTELIJKE GARANTIE – OPTIONELE GARANTIEUITBREIDING

12.1 Wettelijke garantie

De Klant geniet de wettelijke garantie met betrekking tot gebreken van de verkochte zaak onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 en 2232 van het Burgerlijk wetboek en, wanneer hij consument is, de overeenstemmingsgarantie zoals vermeld in de artikelen L.217-4 tot 217-13 van de consumentenwet, onder voorbehoud van gunstigere lokale wetten in het woonland van de consument.

De wettelijke garantie geldt niet in geval van breuk, val, oneigenlijk gebruik, oxidatie, wijziging of herstelling niet verricht door de door COYOTE SYSTEMS aangeduide aftersalesdienst.

12.2 Premium Service: garantieuitbreiding voor COYOTE-Terminals (OPTIONEEL)

Naast de wettelijke garantie kan de Klant, tegen betaling van een vast bedrag, vermeld op de COYOTE-Website, vóór bevestiging van het order een garantieuitbreiding nemen voor de COYOTE-Terminal (Premium Service) tegen de volgende voorwaarden.

De Klant kan hierop inschrijven bij de aankoop van de Terminal of binnen 30 dagen volgend op de activering van de COYOTE-Terminal op voorwaarde dat hij bij inschrijving op de garantie geen onbetaalde rekeningen heeft.

De garantie gaat in vanaf de inschrijvingsdatum en loopt tot het einde van het vierde jaar te rekenen vanaf de levering van de COYOTE-Terminal.

De garantieuitbreiding is gekoppeld aan de COYOTE-Terminal waarvoor ze werd genomen of aan de COYOTE-Terminal die eventueel omgeruild werd in het kader van de wettelijke garantie of de garantieuitbreiding.

Zodra de garantieuitbreiding is genomen, verbindt COYOTE SYSTEMS zich ertoe om de defecte COYOTE-Terminal te ruilen (tegen een gelijkwaardig gerenoveerd product) binnen een termijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de COYOTE-Terminal in het reparatiecentrum van COYOTE SYSTEMS of onmiddellijk in de COYOTE Stores (onder voorbehoud van voorradigheid).

De defecte COYOTE-Terminal moet samen met de simkaart door de Klant op zijn kosten worden teruggestuurd in een verpakking die voldoende bescherming biedt.

De garantie geldt bij een defect van de COYOTE-Terminal (dat niet veroorzaakt is door val of breuk (met name van de interne USB), oxidatie, wijziging of herstelling door een niet door COYOTE SYSTEMS aangeduide aftersalesdienst, of een niet-conform gebruik (bijvoorbeeld gebruik van een andere dan de meegeleverde lader)) en zolang de Klant een abonnement heeft op de COYOTE-Service en in orde is met zijn betalingen. Deze garantie geldt alleen als ze werd genomen voordat het defect zich voordeed.

Artikel L.217-16 van de consumentenwet bepaalt dat als de koper aan de verkoper in de loop van de commerciële garantieperiode die hem werd toegekend bij de aankoop of reparatie van een roerend goed, vraagt om het goed onder garantie te herstellen, elke periode van minstens zeven dagen dat het goed in reparatie is, toegevoegd wordt aan de nog resterende garantieperiode. Die periode begint te lopen vanaf de interventieaanvraag door de koper of vanaf de terbeschikkingstelling voor reparatie van het betreffende goed, als die terbeschikkingstelling later plaatsvindt dan de interventieaanvraag.

12.3 Herstellingen na de garantieperiode

Na de wettelijke garantieperiode en indien geen garantieuitbreiding zoals beschreven in artikel 12.2 werd genomen, zal voor elke reparatie van een COYOTE-Terminal vooraf een bestek worden opgemaakt door COYOTE SYSTEMS op basis van de vaste prijzen die bij COYOTE SYSTEMS in voege zijn op de dag van de aanvraag van de Klant.

12.4 Beschikbaarheid van onderdelen die nodig zijn voor het gebruik van de Terminal

Volgens de door de fabrikant of importeur van de Terminal aan COYOTE SYSTEMS geleverde informatie, zullen de noodzakelijke onderdelen voor het gebruik van de Terminal gedurende twee jaar na de verkoop ervan aan de Klant beschikbaar blijven, tenzij de commercialisering van de Terminal wordt stopgezet. Indien de onderdelen niet beschikbaar zijn tijdens de garantieperiode zal de Terminal gratis worden vervangen nadat de Klant de Terminal heeft terugbezorgd aan COYOTE SYSTEMS of aan de door COYOTE SYSTEMS aangeduide dienstverlener, en wordt er een gebrek aan overeenstemming vastgesteld.

 

ARTIKEL 13 – GEGEVENSBESCHERMING

COYOTE SYSTEMS verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant te beschermen.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat COYOTE SYSTEMS ten behoeve van de COYOTE-Service de geolocatiegegevens van het voertuig van de Klant (breedtegraad, lengtegraad, snelheid, richting, identificatie van de COYOTE-Terminal) verzamelt en verwerkt. COYOTE SYSTEMS beschikt enkel over de laatst bekende positie van het voertuig van de Klant. De vorige geolocatiegegevens worden anoniem door COYOTE SYSTEMS opgenomen in een database die wordt gerund door COYOTE SYSTEMS. COYOTE SYSTEMS deelt persoons- of geolocatiegegevens nooit mee aan derden, tenzij in geval van rechtsvordering.

Voor het downloaden en het functioneren van de COYOTE-App is de toegang tot en het doorgeven van bepaalde gegevens nodig, zoals de gegevens van uw simkaart (aanwezigheid en kaartnummer) en de IMSI. De App werkt ook met spraakherkenning zodat u hierdoor rechtstreeks toegang krijgt tot uw contacten. U krijgt toegang tot uw contacten zodat u de navigatie naar uw contactpersoon kunt opstarten. De spraakgegevens en contactpersonen worden niet opgeslagen.

Android kan ook vragen (optie) om toegang te krijgen tot de Coyote Overlay.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywet en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de zogenaamde RGPD, en mits hij zijn identiteit bewijst, heeft de Klant een recht van toegang tot zijn gegevens en kan hij vragen om die persoonsgegevens recht te zetten, aan te vullen, bij te werken, te blokkeren of te wissen als die gegevens onjuist, onvolledig, onduidelijk of achterhaald zijn of als de verzameling, het gebruik, de mededeling of de bewaring van die gegevens verboden is.

De Klant heeft tevens het recht om zich, om gegronde redenen, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dergelijk verzet maakt de uitvoering van de Overeenkomst evenwel onmogelijk. In dat geval moet de Klant de maandelijkse bijdragen blijven betalen maar kan hij geen gebruik meer maken van de COYOTE-Service.

De Klant kan die rechten laten gelden door een brief, vergezeld van een identiteitsbewijs, te richten aan: COYOTE SYSTEMS – Informatique et Libertés – 25 quai Gallieni – 92150 SURESNES, Frankrijk of door een aanvraag in te dienen via gdpr@moncoyote.com.

De bankgegevens worden bewaard gedurende de herroepingstermijn teneinde de Klant te kunnen terugbetalen als hij dat recht uitoefent, en vervolgens voor de maandelijkse domiciliëring, en gedurende een periode van drie maanden na het verstrijken van het abonnement op de COYOTE-Service voor invorderingsdoeleinden. De Klant kan erin toestemmen dat deze gegevens door COYOTE SYSTEMS tot de vervaldatum worden bewaard met het oog op verlenging. Het bewaren van de bankgegevens verloopt op een veilige manier door een derde dienstverlener.

Coyote behoudt zich de mogelijkheid voor om de gegevens van zijn klanten door te geven aan partners voor niet-commerciële doeleinden, teneinde hun mening te vragen over zijn producten en diensten. De klant kan zijn mening geven via het privéorganisme 'Echte Beoordelingen'. Die meningen worden openbaar getoond. Daarbij worden, om de anonimiteit van de klant te eerbiedigen, alleen de voornaam en de eerste letter van de naam gebruikt. Alle voorwaarden zijn te vinden onder deze link: https://www.echte-beoordelingen.com/index.php?page=mod_cgv

 

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

COYOTE SYSTEMS is exclusief houder van het intellectuele-eigendomsrecht met betrekking tot de COYOTE-Terminal en de COYOTE-Service. COYOTE SYSTEMS is ook als enige eigenaar van de COYOTE-Gegevens die automatisch via de COYOTE-Terminal of manueel door de Klant worden geüpload. 'COYOTE SYSTEMS' en 'COYOTE' zijn gedeponeerde handelsmerken waarvan COYOTE SYSTEMS de eigenaar is. Geen enkele bepaling van deze AVV kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht van welke aard ook van het intellectuele-eigendomsrecht op deze merken ten gunste van de Klant. Door een COYOTE-Terminal te kopen, een Abonnementsformule te nemen of de COYOTE-App te downloaden, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker zoals bepaald in Bijlage 2, met inbegrip van de voorwaarden van de cartografie- of de spraakherkenningssoftware van derden.

 

ARTIKEL 15 – INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Deze AVV treden in werking op de datum dat ze aanvaard worden. De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd en volgens de Abonnementsformules die beschreven zijn in Bijlage 1 bij deze AVV.

ARTIKEL 16 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

16.1 Opzegging op initiatief van de Klant enkel voor COYOTE-Terminals

De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen om een van de volgende gegronde redenen, waarvan hij afdoend bewijs levert:

  • verhuizing naar het buitenland,
  • inhechtenisneming in een strafinstelling gedurende meer dan 6 (zes) maanden,
  • collectieve procedure van de Klant-rechtspersoon,
  • overmatige schuldenlast van de Klant-natuurlijke persoon,
  • overlijden van de houder van het abonnement.

De opzegging door de Klant gebeurt ofwel telefonisch bij de Klantendienst op het nummer p 070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel)., ofwel per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan COYOTE SYSTEMS, samen met een bewijsstuk.

Overeenkomstig artikel L.224-39 van de consumentenwet duurt de opzeggingstermijn bij opzegging van een Abonnementsformule door een Klant tien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het opzeggingsverzoek door de leverancier, behoudens specifiek verzoek van de Klant. Na het verstrijken van de opzeggingstermijn vindt er geen maandelijkse domiciliëring meer plaats als de Klant die betaalwijze had gekozen. De betalingen blijven daarentegen wel voor de volledige duur verschuldigd als de Abonnementsformule een verbintenis van 12 tot 24 maanden inhoudt, onder de volgende voorwaarden:

  • Opzegging door de Klant voor het einde van de minimale verbintenisperiode: de Klant blijft abonnementsgelden verschuldigd tot het einde van die periode.
  • Opzegging door de Klant als hij een verbintenis van 12 maanden heeft: de abonnementsgelden blijven volledig verschuldigd tot het einde van de 12e maand.
  • Opzegging door de Klant als hij een verbintenis van 24 maanden heeft: de abonnementsgelden zijn volledig verschuldigd tot het einde van de 12e maand, en voor de periode tussen het einde van de 12e maand en het einde van de verbintenis wordt het bedrag beperkt tot een kwart van het nog verschuldigde saldo.

In geval van verlies of diefstal van de COYOTE-Terminal moet de Klant COYOTE SYSTEMS onmiddellijk verwittigen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, vergezeld van een afschrift van het door de politiediensten opgestelde proces-verbaal. COYOTE SYSTEMS zal de verbinding met de Klant dan zo snel mogelijk opschorten. Als de Klant een nieuwe COYOTE-Terminal koopt, zal COYOTE SYSTEMS, op schriftelijk verzoek van de Klant, het lopende, betaalde abonnement overdragen naar de nieuwe COYOTE-Terminal. De mogelijkheid tot overdracht bestaat niet bij breuk of diefstal van toestellen waarop de COYOTE-App is geïnstalleerd.

De Klant blijft de abonnementsgelden verschuldigd aan COYOTE SYSTEMS tot het einde van de lopende contractuele periode.

COYOTE SYSTEMS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste aangifte of een aangifte door een derde die de identiteit van de Klant misbruikt.

16.2 Opzegging of opschorting op initiatief van COYOTE SYSTEMS

Bij wanbetaling of tekortkoming van de Klant aan zijn verplichtingen op grond van deze AVV, of als de bevoegde instanties dat vragen, kan COYOTE SYSTEMS de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn opzeggen of opschorten.

De resterende abonnementsgelden die verschuldigd zijn tot het einde van de lopende contractuele periode worden dan onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Voor elke betwisting met betrekking tot de Overeenkomst is alleen de bevoegde rechtbank van Parijs bevoegd, met uitzondering van geschillen die betrekking hebben op niet-handeldrijvende personen en voor wie de wettelijke regels met betrekking tot de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid gelden.

Alleen voor geschillen over de uitvoering door COYOTE SYSTEMS van zijn verplichtingen, kan de Klant een verzoek tot bemiddeling indienen bij het Franse centrum voor bemiddeling en arbitrage (CMAP, 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, France, Tel: 33 (1) 44 95 11 40, Fax: 33 (1) 44 95 11 49, website: http://www.cmap.fr/). De bemiddeling moet aanvangen binnen de maand na de aanhangigmaking en mag niet langer dan twee maanden duren.

De consumenten worden erop gewezen dat ze gebruik kunnen maken van het Europese platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR) om hun geschillen op te lossen:www.ec.europa.eu/consumers/odr/

ARTIKEL 18 – WETTELIJKE VERMELDINGEN

De Website https://www.coyotesystems.be/nl/ wordt uitgegeven door de vennootschap COYOTE SYSTEMS, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 3.368.528,80 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 518 905 476, met maatschappelijke zetel te Suresnes (92150), 25, quai Gallieni (Frankrijk), 01 45 05 37 42 (BEHALVE VOOR KLACHTEN T.A.V. DE KLANTENDIENST).

De publicatiedirecteur is de vennootschap Safety SYSTEMSs Group.

 

 

BIJLAGE 1

ABONNEMENTSFORMULE

De prijzen van onderstaande Abonnementsformules zijn online beschikbaar op de website https://www.coyoteSYSTEMSs.be/nl/

I. ABONNEMENTSFORMULES

I.1 COYOTE-Terminal

a) Maandelijkse betaling:

Abonnement met een looptijd van 12 opeenvolgende maanden.

Maandabonnementen zijn na afloop van het abonnement verlengbaar voor opeenvolgende periodes van 1 (een) maand, te betalen door middel van een maandelijkse domiciliëring of bankkaart (lees bij inschrijving de voorwaarden aangaande het bewaren van bankgegevens op de website https://www.coyotesystems.be/nl/).

b) Vooruitbetaald bij inschrijving:

Prepaid Abonnementsformules zijn niet verlengbaar. De Klant kan een nieuw abonnement nemen op de pagina 'Mijn Account' op de COYOTE-Website of door contact op te nemen met de Klantendienst van COYOTE SYSTEMS op het nummer 070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel)..

Formule '12 maanden' prepaid

Abonnement voor een duur van 12 maanden, contant betaald bij inschrijving op het Abonnement.

Formule '24 maanden' prepaid

Abonnement voor een duur van 24 maanden, contant betaald bij inschrijving op het Abonnement.

I.2 COYOTE-App

Er bestaan drie formules van Abonnementen op de COYOTE-App: (i) een maandabonnement op de COYOTE-Service, vooruit te betalen, of (ii) een abonnement van 12 maanden op de COYOTE-Service, te betalen bij inschrijving, of (iii) een abonnement van 24 maanden op de COYOTE-Service, te betalen bij inschrijving.

I.3 Aanvullende diensten

Bij elke formule kan de Klant, afhankelijk van de compatibiliteit van de COYOTE-Terminal of -App, ook inschrijven op aanvullende, te betalen diensten, geleverd door COYOTE SYSTEMS.

II. HERLAADFORMULES A LA CARTE VOOR COYOTE

Bij aankoop van een Forfait is het Forfait twaalf maanden geldig te rekenen vanaf de aankoop van het Forfait. Na die termijn kan het Forfait niet meer worden geactiveerd. De looptijd van elk geactiveerd Forfait vangt aan op datum en uur van activering, zelfs als het systeem niet wordt gebruikt.

Een bij inschrijving vooruitbetaald Forfait wordt niet terugbetaald of overgedragen, om welke reden ook, onverminderd het herroepingsrecht van de consument. Buiten het kader van de wettelijke garantievoorwaarden wordt de aankoopprijs van een COYOTE A LA CARTE niet terugbetaald.

Om een abonnement te nemen op de Service COYOTE A LA CARTE moet de Klant een van de beschikbare Forfaits kiezen die beschikbaar zijn op https://www.coyoteSYSTEMSs.be/nl/. Die Forfaits worden beschreven op de website https://www.coyoteSYSTEMSs.be/nl/ of de interactieve spraakserver op het nummer: 070.211.225 (0,34 cent per minuut + kosten mobiel).

De Leverancier behoudt zich het recht voor om het tarief van de Forfaits op elk moment te wijzigen. De gedetailleerde tarieven zijn beschikbaar op de website https://www.coyoteSYSTEMSs.be/nl/

III. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN COYOTE-SERVICE

De Klant kiest de gewenste Abonnementsformule bij het invullen van het Abonnementsformulier.

Nadat hij het Abonnementsformulier heeft ingevuld, moet de Klant zijn inschrijving online of per brief bevestigen, afhankelijk van de gekozen Abonnementsformule.

Bij onlinebevestiging moet de Klant zijn bankkaartnummer of bankgegevens meedelen aan COYOTE SYSTEMS door het SEPA-domiciliëringsmandaat, dat beschikbaar is op de COYOTE-Website, in te vullen en digitaal te tekenen.

 

IV. GRATIS PROEFPERIODES

Het gaat om kosteloze aanbiedingen bij elke aankoop van een COYOTE-Terminal (proefperiode).

Voor een formule met abonnement

Bij elke aankoop van een COYOTE-Terminal, krijgt de Klant een maand lang, te rekenen vanaf de eerste inbedrijfstelling, gratis toegang tot de COYOTE-Service.

Voor een herlaadformule COYOTE A LA CARTE

Bij elke aankoop van een COYOTE-Terminal, krijgt de Klant 24 uur lang, te rekenen vanaf de eerste activering van het toestel, gratis toegang tot de COYOTE-Service.

Voor de COYOTE-App

De Klant krijgt gratis toegang tot de COYOTE-Service gedurende vijftien dagen volgend op de aanmaak van zijn gebruikersaccount in de COYOTE-App.

Na afloop van die periode moet de Klant, om gebruik te kunnen maken van de COYOTE-Service, een Abonnement nemen op de COYOTE-App.

Als de klant niet inschrijft voor de COYOTE-Service, kan hij alleen gebruikmaken van de navigatieaanwijzingen en de actuele snelheid van zijn voertuig in de COYOTE-App. 

 

 

 

BIJLAGE 2

HERROEPINGSFORMULIER

OPGELET:

Als de Klant het herroepingsformulier niet invult op de website van COYOTE, https://www.coyotesystems.be/nl/, in zijn gebruikerszone, moet hij het per AANGETEKENDE BRIEF MET ONTVANGSTBEVESTIGING verzenden naar dit adres:

Service Client – Rétractation, “Service Rétractation”, 5b avenue Franklin 1300 WAVRE

— Ik/Wij (*) deel/delen u (*) bij deze mijn/onze (*) herroeping mee van de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het

goed (*)/ de dienstverlening (*) hieronder

— Besteld op (*) / ontvangen op (*)

— Naam van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

— Datum

(*) schrappen wat niet past